Utfasningen av lysrör påverkar hela samhället.

Utfasning av lysrör

Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen av kvicksilver är redan kraftigt begränsad genom Ekodesigndirektivet, vilket sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

EU-kommissionen har beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances), vilket är den europeiska förordningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Utfasningen av lysrör är ett naturligt steg i miljö- och hållbarhetsarbetet för en bättre värld och innebär att en stor mängd lysrör innehållande kvicksilver, förr eller senare, kommer att behöva bytas ut. Denna typ av lysrör finns överallt i samhället, exempelvis i offentlig miljö såsom skolor, vårdlokaler och gatubelysning samt i privata bostadshus, kontor och industrilokaler.

Det nya utfasningskravet innebär att befintliga belysningsanläggningar med denna typ av ljuskällor installerade behöver ses över och uppdateras. Efter genomförd inventering finns generellt följande alternativ att tillgå. Lysrörsutfasningen har stor potential ur ett energibesparingsperspektiv. Hur stor energibesparingen kan bli beror således på vilket/vilka av ovan alternativ man väljer att implementera.

Med lång erfarenhet av produktutveckling och produktion av armaturer erbjuder vi på Maxel hjälp med inventering av befintlig belysningslösning för att kartlägga nuläget och ger därefter förslag på en lämplig handlingsplan med kostnadseffektiva åtgärder.

Kontakta oss gärna för mer information avseende återbruk av armaturer eller läs mer om vårt arbete kring lysrörsutfasningen här.